';

Czym grozi zatrudnianie cudzoziemca „na czarno”?

O nielegalnej pracy cudzoziemców można mówić wtedy, gdy pracownik nie posiada wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce bądź gdy podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy. Zatrudnieniem na „czarno” jest także sytuacja, gdy cudzoziemiec wykonuje prace bez zezwolenia lub gdy świadczy usługi inne, niż wynika to z zezwolenia oraz jeśli nie zostały zawarte umowa o prace bądź umowa cywilnoprawna. Pracownik może zostać obciążony karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł i dostać nakaz powrotu do kraju oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i obszar Schengen przez minimum rok.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie, może zostać nałożona kara grzywny w wysokości maksymalnie 10000 zł. Właśnie dlatego przeprowadzamy legalizację pobytu w Lubinie – zajmujemy się przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wydania karty pobytu. Bez odpowiednich zezwoleń cudzoziemiec nie może podjąć zatrudnienia ani przebywać w Polsce legalnie.

Kary finansowe dla pracodawcy za zatrudnianie cudzoziemca „na czarno”

Konsekwencje zatrudniania cudzoziemca „na czarno” określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na pracodawcę i pracownika mogą zostać nałożone kary grzywny w wysokości:

  • Od 3000 zł do 30000 zł za wykroczenia oszukańczego doprowadzenia cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy i czerpanie korzyści majątkowych za umożliwienie pracy;
  • Od 1000 zł do 30000 zł za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy;
  • Od 100 zł do 5000 zł za niedopełnienie obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody o powierzeniu cudzoziemcowi pracy;
  • Od 20 zł do 2000 zł za brak powiadomienia urzędu pracy o zatrudnieniu cudzoziemca.

Pozostałe przypadki objęte są grzywną w kwocie od 200 zł do 2000 zł.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in