Reprezentacja w urzędach: pobyt stały i czasowy — Bolesławiec

Reprezentujemy interesy Klientów w urzędach w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt stały i czasowy. Działamy na terenie Bolesławca oraz okolicznych miejscowości. Przeprowadzenie procedury legalizacyjnej jest konieczne w celu legalnego zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Jeśli pracodawca zatrudnia migrantów bez odpowiednich uprawnień, naraża się na karę finansową w wysokości do 30 000 złotych. Aby jej uniknąć, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w kompleksowy sposób.

Oferujemy nie tylko reprezentację interesów stron w Urzędzie Pracy, Urzędzie Wojewódzkim czy przed Strażą Graniczną, ale również:

  • wypełnianie niezbędnych formalności,
  • dostosowanie procedury do kraju pochodzenia migranta, jego planów zawodowych i pobytowych,
  • bieżące informowanie stron o przebiegu postępowania,
  • przeprowadzenie procedury legalizacyjnej krok po kroku.

Aby rozpocząć współpracę, wystarczy przekazać nam stosowne upoważnienia — zachęcamy do kontaktu. Poinformujemy Cię, jakich danych potrzebujemy i wypełnimy niezbędne dokumenty, aby ich treść odpowiadała stanowi faktycznemu i wymogom prawnym.

Pobyt stały

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały nie ma konieczności uzyskiwania osobno zezwolenia na pracę, ponieważ w wydawanej w tej sytuacji karcie pobytu jest informacja o tym, że cudzoziemiec ma dostęp do rynku pracy.

Pobyt czasowy

Zezwolenie jest wydawane obcokrajowcom, chcącym wykonywać w Polsce zawód wymagający odpowiednich klasyfikacji. Może ono być wydane maksymalnie na 3 lata, ale okres ten może być skrócony, jeśli na etapie ubiegania się o zezwolenie powstanie taka zasadność.

Pomagamy w sprawach urzędowych związanych nie tylko z pobytem stałym i czasowym, ale i z uzyskaniem numeru PESEL, NIP, niebieskiej karty UE, karty rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pracę. Zapraszamy do współpracy.