';

Z czym wiąże się uzyskanie karty pobytu?

Mimo że przekraczanie granic jest o wiele mniej sformalizowane niż przed laty, to nadal konieczne są różnego rodzaju procedury. W przypadku krótkiego, wakacyjnego pobytu są one ograniczone do minimum i przybywający nawet ich nie odczuwa. Zupełnie inaczej jest w przypadku dłuższej wizyty w Polsce. Wówczas konieczne jest uzyskanie odpowiedniej dokumentacji, która stanowi element legalizujący pobyt.

Czym jest karta pobytu?

Na samym wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest karta pobytu. Zgodnie z brzmieniem przepisu prawnego, jest to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy pamiętać, że karta pobytu może być wydana dopiero po uprzednim uzyskaniu jednego z wymienionych wyżej dokumentów. Zajmujemy się kompleksową obsługą cudzoziemców w Legnicy i jej okolicach. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie legalizacji pobytu, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Co daje cudzoziemcowi karta pobytu?

Uzyskanie karty pobytu wiąże się z licznymi korzyściami dla obcokrajowca. Przede wszystkim stanowi ona dokument legalizujący pobyt. Migracja odbywa się więc zgodnie z literą prawa, co wyłącza potencjalną odpowiedzialność cudzoziemca. Co istotne, uprawnia go jednocześnie do wielokrotnego przekraczania granic tych państw, które należą do strefy Schengen. Wówczas nie jest konieczne każdorazowe uzyskiwanie wizy.

Najważniejsze z perspektywy przybywającego do Polski jest jednak to, że na podstawie karty pobytu może legalnie podjąć pracę. Dzięki temu dokumentowi nie jest konieczne dopełnianie dodatkowych formalności w zakresie zatrudnienia. Warto pamiętać, że dotyczy to każdego rodzaju zatrudnienia, tzn. zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenie itd.).

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in